ImageRearder

 

 

 

崑山科技大學環境工程系《環境規劃實驗室》

 

 

 


 

        研究重點                                                                                                   

 

 

 

◎環境管理治◎植物生態◎鳥類研究◎軟體動物◎集水區管理

◎決策支援系統◎地理資訊系統◎河川污染整治◎環境影響評估

◎環境資源及保育◎水庫優養化防治◎環境競爭策略模式

◎昆蟲及蜘蛛分類研究◎濕地生物多樣性研究及濕地經營管理